Sädeturvapäivien 2019 aiheet 

Avajaissessiossa on perinteisen Carl Wegelius-luennon jälkeen aiheena kyberturvallisuus kuvantamisyksiköissä, puhujana on ylifyysikko Tiina Laitinen KYSistä, joka on tehnyt yhteistyötä myös Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa. Terveystoimiala on kyberhyökkäysten top-5-listalla ensimmäisenä. Hyökkäysten keskeisin motivaatio on potilastietojen arvo pimeillä markkinoilla. Esityksessä kuvataan terveydenhuoltoon ja erityisesti kuvantamiseen liittyviä kyberuhkia, kyberhaavoittuvuuksia ja toteutuneita kyberhyökkäyksiä eri ulottuvuudet kattaen. Iltapäivällä kuulemme ajankohtaisen katsauksen kansallisesta arkistosta Kvarkista sekä kuulemme miten kuvantamistutkimusten määrät ovat valtakunnallisesti kehittyneet.

Pienessä salissa jatkamme iltapäivällä traumaradiologialla. Kuulemme, miten kuvantaminen onnistui suuronnettomuustilanteessa Kuopion bussiturman jälkeen, ja mitä trauma-TT:ssä ei ainakaan saa missata. Päteekö ´´one size fits all´´ myös aikuisen trauma-TT:ssä ?

Päivillä on yhtenä kantavana teemana säteilylainsäädännön uudistuminen, joka on esillä useissa sessioissa. Viime joulukuun puolivälissä tuli voimaan uusi säteilylaki (859/2018) ja sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä (1034/2018), sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä (1044/2018) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoimattomasta säteilystä (1045/2018). Tämän lisäksi STUK on antanut useita määräyksiä säteilylain ja ydinenergialain nojalla.

Uusi säteilylaki korostaa turvallisuusjohtamisen merkitystä oikeanlaisen ja hyvän turvallisuuskulttuurin muodostumisessa. Henkilöstön riittävä säteilysuojeluosaaminen kautta koko organisaation on yksi tärkeä tekijä säteilyturvallisuuden varmistamisessa. Lainsäädännön uudistus muuttaa työpaikkojen rooleja ja vastuita. Toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että säteilytoimintaa harjoittava organisaatio muutetaan uuden säteilylain vaatimusten mukaiseksi. Vastaavan johtajan tehtävä poistuu ja tilalle tulee säteilyturvallisuusvastaava. Natiiviröntgentoiminnassa säteilyturvallisuusvastaavana voi radiologin ja sairaalafyysikon lisäksi toimia myös röntgenhoitaja. Uusi laki tuo toiminnanharjoittajan avuksi myös kokonaan uuden ammattikunnan, säteilyturvallisuusasiantuntijan, joka tehtäviin kuuluu työntekijöiden ja väestön säteilyturvallisuuden varmistaminen.

Säteilylainsäädännön uudistumisen myötä tulee joitakin muutoksia säteilytoimintaan liittyviin kliinisiin auditointeihin. Ulkoisten auditointien lisäksi on tehtävä sisäisiä auditointeja. Auditointien määrävälit vaihtelevat toiminnan laadun mukaisesti. Toiminnanharjoittajan vastuuta korostetaan uudessa säteilylaissa ja tämä vaikuttaa myös STUKin valvontakäytäntöihin, joihin on jo tullut muutoksia ja lisäksi lähivuosina painopisteet ja toimintatavat muuttuvat sekä lainsäädännön että STUKin strategian ja toimintaympäristön muuttuessa.

Perjantaina jakaudutaan erikseen terveydenhuollon röntgentoiminnan sekä isotooppi- ja sädehoitotoiminnan sessioihin, joissa käsitellään toimialoittain säteilylainsäädännön mukanaan tuomia uudistuksia sekä STUKin valvonnassa esiin nousseita teemoja. Uuden säteilylain myötä turvallisuusluvan alaisesta säteilytoiminnasta on tehtävä turvallisuusarvio. Turvallisuusarvio tulee olla tehtynä 18 kuukauden kuluessa lain voimaan tulosta eli kesäkuun 2020 puoliväliin mennessä. Sessioissa käydään läpi turvallisuusarvion sisältöä erityyppisissä tilanteissa ja turvallisuusarvioissa käsiteltäviä potentiaalisen altistuksen tilanteita ja todennäköisyyksiä. Tämän lisäksi esitellään STUKin valvonnan painospisteitä ja valvonnan yhteydessä saatuja tietoja koostettuina.

  

Perjantain pienen salin ohjelma jakautuu kolmeen kokonaisuuteen. Ensimmäisessä sessiossa perehdymme maksan kuvantamiseen. Käymme aluksi läpi hemangiooman, FNH:n ja adenooman kuvantamislöydöksiä ja jatkamme sitten ei-kirroottisen maksan pahanlaatuisten tuumorien parissa. Kokonaisuuden viimeistelee maksan akuutteja sairauksia käsittelevä luento.

Toisessa sessiossa keskitymme akuuttiin radiologiaan. Turussa on saatu hyviä kokemuksia monienergia-TT:stä päivystyskuvantamisessa ja kuulemme menetelmän hyödyistä ja rajoituksista. Viime vuonna Sädeturvapäivillä käsittelimme suolistovuotojen kuvantamista ja tänä vuonna jatkamme vatsan alueen vuotojen teemaa angioradiologin näkemyksellä suoliston ulkopuolisten vuotojen hoidosta. Lisäksi kuulemme aortan akuuteista sairauksista.

Kolmannessa sessiossa keskitymme kehittyviin kaikukuvausmenetelmiin ja jatkamme aamulla alkanutta maksateemaa käsittelemällä maksan varjoaine-uä:tä ja elastografiaa. Lisäksi kuulemme uusia tuulia rintasyövän ja sen kainalolevinneisyyden uä-diagnostiikasta.

Viimeisessä sessiossa kuulemme mielenkiintoisia traumaattisia potilastapauksia elävästä elämästä – esittäjinä radiologeja eri puolilta Suomea, myös keskussairaaloista.

 


Sädeturvapäivät ovat lääketieteellisen säteilyn käyttäjien tärkein valtakunnallinen neuvottelu- ja täydennyskoulutustapahtuma. Päivien järjestäjänä toimivat Suomen Radiologiyhdistys (SRY) ja Säteilyturvakeskus (STUK) yhteistyössä Sairaalafyysikot ry:n ja Suomen röntgenhoitajaliiton kanssa. Sädeturvapäivien tavoitteena on toimia säteilyn käytön ammattilaisten neuvottelupäivinä, joissa käsitellään säteilyn käyttöön liittyvät ajankohtaiset asiat ja muodostetaan yhteinen tapa viedä ne käytäntöön. Päivien ohjelma toimii myös säteilyn käytön täydennyskoulutuksena, täyttäen ST 1.7 ohjeen mukaista täydennyskoulutusvaatimusta.

 
Seuraavat Sädeturvapäivät:
 
31.10. -1.11.2019
29. -30.10.2020